Villkor för reklamannonsering


1. INLEDNING 

1.1. Avtalsparter: Dessa allmänna villkor för reklamannonsering (härefter refererat till som ”dessa Villkor”) gäller mellan Marknan.se (I detta avtal kallat "MARKNAN") och den näringsidkare eller juridiska person som köper reklamannonser (I detta avtal kallat "Annonsör") som publiceras på webbplatsen www.marknan.se ("Plattformen"). Annonsören och MARKNAN refereras gemensamt till som "Parterna" och var för sig som "Part".

1.2. Övriga villkor: Dessa Villkor inkluderar inte allmänna användarvillkor. Sådana villkor framgår i MARKNAN:s ”Allmänna användarvillkor”. Dessa Villkor omfattar inte heller allmänna villkor för annonsering om försäljning av tjänster/produkter, uthyrning, byten och efterlysningar. Sådana villkor framgår i MARKNAN:s ”Allmänna villkor för annonsering om köp/försäljning/uthyrning/byten av tjänster/produkter”. 

1.3. Bilagor: Följande villkor utgör en bilaga till detta avtal:

- ”Allmänna användarvillkor”

Länk till villkoren: https://marknan.se/sida/anvandervillkor

Vid köp av Reklamannonser utgör de ”Allmänna Användarvillkoren” en bilaga till dessa Villkor.

Om det förekommer mot varandra stridande uppgifter i dessa Villkor för reklamannonsering och bilagan ”Allmänna användarvillkor”, ska de allmänna villkoren för reklamannonsering (dessa Villkor) äga företräde. Villkoren som framgår i bilagan ska komplettera dessa villkor, i den mån det inte särskilt framgår annat.

1.4. Godkännande av avtal: Annonsören godkänner dessa Villkor samt de Allmänna användarvillkoren vid köp av Reklamannonser.

2. DEFINITIONER

2.1. I dessa Villkor har nedanstående begrepp följande innebörd:

Plattformen: Webbplatsen: www.marknan.se. 

Annonsör: Den som köper MARKNAN:s Annonstjänster. 

Annonstjänster: De tjänster som avser reklamannonsering och publicering av köpta annonser på Plattformen.

Reklamannonser: Olika typer av reklamannonser. 

Annonsmaterial: Allt material och all information som Annonsören skickar in till MARKNAN i samband med köp av Annonstjänst och som framgår av annonsen vid publicering.

Personuppgift: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara Personuppgifter även om inga namn nämns. 

Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, organisering, strukturering m.fl.

Registrerad: Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.

3. REGLER FÖR REKLAMANNONSER 

3.1. Språk: Reklamannonsens språk ska vara svenska.

3.2. Bild: En bild måste bifogas vid köp av Reklamannonser. 

3.3. Administratör: MARKNAN är Plattformens administratör som publicerar Reklamannonser i Plattformen. MARKNAN har rätt att godkänna eller neka inskickat Annonsmaterial samt rätt att fritt publicera, ändra, redigera samt radera Reklamannonser. En ändring eller radering av en Reklamannons ger inte Annonsören rätt till ersättning, återbetalning, prisavdrag eller annan form av kompensation för betalda avgifter.

3.4. Administrativ avgift: Om Annonsören inte följer MARKNAN:s instruktioner och riktlinjer avseende utformningen av Reklamannonser, och Annonsören trots skriftlig begäran inte justerar Reklamannonsen enligt MARKNAN:s instruktioner och Reklamannonsen därmed raderas från Plattformen, har MARKNAN rätt att debitera Annonsören en administrativ avgift om 90 SEK. Om Annonsören önskar hjälp med att redigera sin Reklammannens från MARKNAN, har MARKNAN rätt att debitera en administrativ avgift i enlighet med gällande pris som framgår i prislistan.

3.5. Annonsinnehåll: MARKNAN ansvarar inte för innehållet i Reklamannonser och kontrollerar inte Reklamannonsernas riktighet, lagenlighet eller liknande. Annonsören får enbart marknadsföra produkter och/eller tjänster som Annonsören tillhandahåller, eller bolag som ingår i Annonsörens koncern.

3.6. Extern länk: Det är enbart tillåtet att inkludera en extern länk i Reklamannonsen som leder till Annonsörens webbplats. MARKNAN har ingen kontroll över sådan länkade webbplats och ansvarar inte för tillgängligheten av sådan extern webbplats och ansvarar ej för innehåll, reklam, produkter eller annat material som är tillgänglig via sådan webbplats. MARKNAN är varken direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via den länkade webbplats. 

3.7. Annonsören ansvarar ensamt för att:

a) Reklamannons som innehåller personuppgifter, har blivit godkänd av de registrerade personerna som är med i Reklamannonsen och att de har samtyckt till medverkan i Reklamannonsen i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”). Annonsören ska därutöver även se till att Reklamannonsen i övrigt inte strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

3.8. Annonsören ska:

a) Följa vid var tid tillämplig lagstiftning, såsom konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, bokföringslagen samt följa samtliga tillämpliga avtalsvillkor mellan Annonsören och MARKNAN samt allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

3.9. Innehållet i Reklamannonsen inte strider mot, eller gör intrång i, någon annan persons immateriella rättigheter, upphovsrätt eller liknande. Annonsören ska inneha samtliga nödvändiga rättigheter till reklamannonsens innehåll, som Annonsören önskar få publicerat på Plattformen, antingen genom att Annonsören själv har skapat innehållet (exempelvis en bild eller en text), eller att alla som har medverkat har gett Annonsören tillstånd att använda sådant material för publicering på Plattformen. Annonsören garanterar att inskickat Annonsmaterial inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom bild, logotyp eller annat material som Annonsören inte har tillåtelse att använda. 

b) Reklamannonsen inte innehåller inslag av våld, hot, hets mot folkgrupp, hat, rasism, homofobi eller annat som kan uppfattas såsom stötande.

c) Innehållet i Reklamannonsen inte strider mot tillämplig lag, gällande föreskrifter, god marknadsföringssed, ICC:s regler för marknadskommunikation och reklam eller MARKNAN:s vid var tid gällande riktlinjer och regler för Reklamannonser enligt dessa villkor.

d) Hålla MARKNAN fullt skadelös mot samtliga kostnader och ersättningsanspråk som kan riktas mot MARKNAN, och ska ersätta MARKNAN för samtliga direkta skador som uppstår, med anledning av att Annonsören har:

- skickat in Annonsmaterial som strider mot lag eller tredje mans rättigheter (oavsett om Annonsmaterialet har blivit granskat/bearbetat av MARKNAN eller ej),

- missbrukat Plattformen, 

- använt MARKNAN:s tjänster i strid med de gällande Allmänna användarvillkoren för Plattformens nyttjande,

- i övrigt har begått ett avtalsbrott mot avtal mellan Annonsören och MARKNAN.

3.10. MARKNAN förbehåller sig rätten att, helt eller delvis, stänga av Annonsör, säga upp avtalet till omedelbart upphörande och/eller neka publicering av Reklamannons som:

- inte anses vara lämplig enligt MARKNAN:s bedömning eller om MARKNAN har anledning att misstänka att Annonsören begår bedrägeri, bedriver otillåten eller olaglig verksamhet, saknar erforderliga tillstånd för verksamheten eller i övrigt inte behandlar övriga användare i enlighet med god sed,

- strider mot villkoren i dessa Villkor, tillämplig lag, Allmänna reklamationsnämndens beslut, konsumentskyddslagstiftning eller mot andra förordningar och/eller föreskrifter.

- gör reklam för direkta eller indirekta konkurrenter till MARKNAN,

- i övrigt inte är förenliga med Plattformens syfte.

3.11. Annonsören är ensamt och fullt ansvarig gentemot köpare av Annonsörens tjänster och/eller produkter som har förmedlats via Plattformen. MARKNAN är enbart en förmedlare av plattformen som gör det möjligt för köpare och säljare att ingå avtal med varandra. MARKNAN är inte en avtalspart i affärstransaktioner eller affärsförbindelser som uppstår mellan Annonsören och andra användare av Plattformen.

4. SPECIFIKA REGLER FÖR BANNERANNONSERING

4.1. Utöver de ovan angivna allmänna reglerna för Reklamannonsering i Plattformen, gäller följande specifika regler vi bannerannonsering i Plattformen: 

a) Annonsören ska skicka Annonsmaterialet till MARKNAN senast sju (7) arbetsdagar före den första önskade exponeringsdagen. 

b) Annonsören ska betala för bannerannonsen i enlighet med orderbekräftelsen, även om bannerannonsen inte blivit publicerad på utsatt datum, om dröjsmålet beror på Annonsören. 

c) Annonsmaterialet ska vara upprättat i enlighet med MARKNAN:s regler och riktlinjer, som anges i samband med ansökan om bannerannonsering.

d) MARKNAN har rätt att fritt omstrukturera, justera, redigera och ändra i Annonsmaterialet för publicering, om MARKNAN anser att det är lämpligt.

e) MARKNAN är ensam ägare av det material och den programkod samt övriga kod som MARKNAN framställer för att publicera bannerannonsen på Plattformen.

f) Det kan enbart publiceras ett begränsat antal bannerannonser på Plattformen och MARKNAN reserverar sig därmed för eventuell slutförsäljning och har rätt att neka förfrågningar om köp av bannerannonser.

5. PUBLICERING AV REKLAMANNONSER (EJ BANNERANNONSER)

5.1. MARKNAN lämnar inga garantier om specifika placeringar eller visningar av Reklamannonser. 

5.2. MARKNAN kan dela data som rör Reklamannonser, såsom exempelvis antalet visningar och klick, till Annonsören.

6. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 

6.1. De aktuella priserna för Annonstjänsterna framgår vid beställningstillfället och anges exklusive mervärdesskatt (”Moms”). Moms tillkommer vid betalning och redovisas separat.  

6.2. Annonsör ska betala den beställda Reklamannonsen via faktura. Betalningsvillkor är 30 dagar.

6.3. Annonsören ska granska och kontrollera orderbekräftelsen. Eventuella invändningar mot orderbekräftelsen måste ske skriftligen inom 72 timmar. Om inga invändningar sker inom den tidsram som angivits, anses orderbekräftelsen vara godkänd av Annonsören. 

6.4. MARKNAN förbehåller sig rätten att ändra priserna från tid till annan samt rätten att när som helst erbjuda tilläggstjänster och nya tjänster samt rätten att förändra utbudet av sina tjänster och att upphöra med tillhandahållandet av sina tjänster. Sådant upphörande eller förändring av tjänst som påverkar en betald och aktiv Annonstjänst, sker efter att annonstjänsteavtalet löper ut. 

7. ÅNGERRÄTT OCH ÅTERBETALNING

7.1. Annonsörer i egenskap av juridiska personer eller näringsidkare har ingen lagstadgad ångerrätt vid köp av MARKNAN:s tjänster.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

8.1. MARKNAN ansvarar inte för riktigheten eller informationen i Reklamannonserna, och kan inte hållas ansvarig för om något Annonsmaterial strider mot upphovsrätt/immaterialrätt, utgör varumärkesintrång, strider mot tredje mans rättigheter eller liknande. 

8.2. MARKNAN är inte heller direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som är relaterad till viss information eller avsaknad av viss information. 

8.3. MARKNAN har rätt att nedsätta avgiften för en reklamannons, i del eller helhet, eller förlänga den avtalade exponeringstiden, om Reklamannonsen innehåller brister eller inte har blivit publicerad på utsatt datum, och det beror på MARKNAN. 

8.4. Genom att köpa MARKNAN:s Annonstjänster och/eller använda Plattformen, samtycker Annonsören till att MARKNAN inte gör några utfästelser eller lämnar några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, exempelvis avseende antalet besökare i Plattformen eller Plattformens tillgänglighet.

8.5. MARKNAN friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Annonsören eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av MARKNAN:s Annonstjänster eller Plattformen, oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Denna ansvarsbegränsning begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag. MARKNAN:s ersättningsskyldighet uppgår i samtliga fall till högst det belopp som Annonsören har betalat för Reklamannonsen ifråga. Detta innebär att en Annonsör inte har rätt till ersättning som överstiger det betalda beloppet för Reklamannonsen ifråga, för direkta eller indirekta förluster, utebliven vinst, ren förmögenhetsskada eller andra typer av förluster till följd av Reklamannonsen. 

8.6. Annonsören kan inte göra gällande några andra påföljder mot MARKNAN, än de som framgår i dessa villkor.

9. SEKRETESS

9.1. Annonsören ska iaktta sekretess avseende uppgifter om MARKNAN och tjänsterna som inte är allmänt kända och som Annonsören får reda på i samband med annonsering eller kontakt med MARKNAN.

10. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

10.1. Annonsören är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som Annonsören från tillgång till genom att andra användare kontaktar Annonsören via Plattformen eller på annat sätt. Mer information om MARKNAN:s personuppgiftsbehandling finns att läsa i den offentligt publicerade Integritetspolicyn på Webbplatsen: www.marknan.se/integritetspolicy. 

11. ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

11.1. Utöver villkoren i detta avtal, gäller även villkoren som framgår i MARKNAN:s Allmänna användarvillkor.