Integritetspolicy


1. INLEDNING 

1.1. I denna Integritetspolicy finns information om hur MARKNAN.SE (I detta policy kallat "MARKNAN.SE") hanterar och behandlar Personuppgifter samt vilka rättigheter de Registrerade har. 

1.2. Integritetspolicyn uppdateras vid behov och genomgås årligen. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig för allmänheten på webbplatsen www.marknan.se (I denna Integritetspolicy kallad "Plattformen").

1.3. Syftet med denna Integritetspolicy är att säkerställa att MARKNAN.SE behandlar Personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen ("GDPR"). MARKNAN.SE är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de Personuppgifterna och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt och i enlighet med denna Integritetspolicy (enligt principen om ansvarsskyldighet). 

1.4. Integritetspolicyn omfattar all behandling av Personuppgifter, i såväl strukturerad som ostrukturerad data. MARKNAN.SE vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda behandlade Personuppgifter. 

2. DEFINITIONER

Användare: Avser alla fysiska personer som använder Plattformen och/eller köper MARKNAN.SE:s tjänster.

Behandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, strukturering m.fl.

Personuppgift: Varje uppgift som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som kan knytas till en fysisk person. Vanliga Personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, bilder och e-postadress. 

Plattformen: Webbplatsen: www.marknan.se. 

Registrerad: Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

3.1. MARKNAN.SE får bara samla in Personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (enligt principen om ändamålsbegränsning) och försöker att enbart behandla nödvändiga och relevanta Personuppgifter för varje enskilt ändamål med behandlingen (enligt principen om uppgiftsminimering). 

3.2. De vanligaste Personuppgifterna som MARKNAN.SE behandlar är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt Personuppgifter som Användare registrerar i Plattformen, sk. användargenererat innehåll. Personuppgifter behandlas främst för att kunna ta kontakt med Användare som är ansvariga för det som de önskar publicera på Plattformen, för att tillhandahålla Plattformen och tjänsterna. 

3.3. För att behandla Personuppgifter krävs så kallad rättslig grund (enligt principen om lagenlighet, korrekthet och öppenhet). Den rättsliga grunden MARKNAN.SE främst grundar personuppgiftsbehandling på är Avtal, som ingås mellan MARKNAN.SE och Användaren. Denna rättsliga grund ger MARKNAN.SE rätt att behandla Personuppgifter för att kunna fullgöra avtalsförpliktelserna. 

3.4. MARKNAN.SE behandlar även Personuppgifter för att uppfylla sina rättsliga förpliktelser, exempelvis enligt Bokföringslagen (1999:1078). I sådana fall behandlas enbart nödvändiga Personuppgifter för att MARKNAN.SE ska följa lagen och uppfylla rättsliga förpliktelser (enligt principen om lagringsminimering). Personuppgifter som är en del av nödvändigt bokföringsunderlag lagras så länge som lagen kräver det.

3.5. MARKNAN.SE kan även behandla Personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden intresseavvägning (dock ej känsliga personuppgifter), exempelvis för att marknadsföra Plattformen, tjänsterna och för att tillhandahålla god service och support. MARKNAN.SE har alltid rätt att behandla nödvändiga Personuppgifter för att följa gällande lagstiftning, kräva betalning för en förfallen fordran, anmäla en skuld eller för att skydda sina rättigheter, egendomar samt för att förhindra bedrägeri och brott (genom intresseavvägning på grund av berättigat intresse). 

3.6. MARKNAN.SE kan även behandla Personuppgifter med stöd av samtycke som rättslig grund. Exempelvis kan en person kan lämna sitt samtycke till behandlingen i samband med att denne kontaktar MARKNAN.SE genom Plattformen eller på annat sätt. Det kan exempelvis även ske genom att en person lämnar ett frivilligt godkännande till behandlingen av personuppgifterna och anmäler sig till MARKNAN.SE:s nyhetsbrev. De Registrerade har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och då ska behandlingen av den Registrerades Personuppgifter upphöra. Detta gäller dock enbart under förutsättning att Personuppgifterna inte är nödvändiga för att MARKNAN.SE ska uppfylla rättsliga förpliktelser eller förpliktelser enligt Avtal.

4. HUR MARKNAN.SE TAR EMOT PERSONUPPGIFTER 

4.1. MARKNAN.SE tar emot Personuppgifter främst genom att personer kontaktar MARKNAN.SE, köper MARKNAN.SE:s tjänster samt genom att personer anmäler sig till MARKNAN.SE:s nyhetsbrev. 

4.2. MARKNAN.SE tar även emot Personuppgifter som Användare registrerar och lämnar vid användning av Plattformen, kontaktformulären, meddelandefunktionen eller övriga funktioner på Plattformen.

5. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

5.1. MARKNAN.SE lagrar Personuppgifter inom EU (enligt principen om integritet och konfidentialitet) och delar inte Personuppgifter med någon tredje part utan den Registrerades samtycke eller om det inte är nödvändigt för att MARKNAN.SE ska uppfylla sina rättsliga och avtalsenliga förpliktelser.  

5.2. Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och den tid som krävs enligt lag, exempelvis enligt bokföringslagen. 

5.3. MARKNAN.SE arbetar med underbiträden för att kunna tillhandahålla tjänsterna och Plattformen (exempelvis e-postleverantör, bank, affärssystem, webbhotell m.fl.). Personuppgifter kan därmed lagras även hos aktuella underbiträden, för MARKNAN.SE:s räkning. MARKNAN.SE delar enbart nödvändiga Personuppgifter med de underbiträden som MARKNAN.SE arbetar med, för att kunna tillhandahålla Plattformen och tjänsterna samt för att kunna tillvarata de rättsliga förpliktelserna och för att uppfylla avtalsenliga åtaganden. För en fullständig förteckning över vilka underbiträden som är involverade i Personuppgiftsbehandlingen, ska Registrerade kontakta MARKNAN.SE:s kontaktperson för personuppgiftsärenden (klausul 9). 

5.4. Alla annonser i Plattformen har automatiskt vid skapandet två (2) månaders maximal giltighetstid i flödet och raderas automatiskt efter tolv (12) månader, om de inte förnyas av Användaren. Alla personuppgifter som förekommer i annonserna, raderas i samband med att annonsen raderas. Personuppgifter som förekommer i en Användares profil i Plattformen, sparas under tiden användarkontot är aktivt.

5.5. Meddelanden som skickats via meddelandefunktionen i Plattformen raderas automatiskt efter 12 månader.

6. DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

6.1. Registrerade har rätt att kostnadsfritt få information om vilka Personuppgifter MARKNAN.SE har lagrade om den Registrerade upp till en (1) gång per år. För förfrågan om tillgång till informationen ska Registrerade kontakta MARKNAN.SE:s kontaktperson för personuppgiftsärenden (klausul 9).

6.2. Registrerade har även rätt att begära rättning, begränsning eller radering av sina Personuppgifter samt rätt att invända mot att Personuppgifterna användas för direktmarknadsföring. Registrerade har rätt att återkalla ett lämnat samtycke till användning av dennes personuppgifter när som helst genom att kontakta MARKNAN.SE. Detta gäller under förutsättning att Personuppgifterna inte är nödvändiga för MARKNAN.SE att behandla.

7. TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 

7.1. MARKNAN.SE implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifterna och för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

7.2. MARKNAN.SE har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda mot missbruk, förlust och förändringar av behandlade Personuppgifter (enligt principen om integritet och konfidentialitet). Bland annat genom att interna register och system är lösenordskyddade, exempelvis med tvåstegsautentisering när så är möjligt. Dessutom finns rutiner för MARKNAN.SE:s medarbetare med tillgång till databaser innehållande Personuppgifter, för att skydda uppgifterna. 

8. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER OCH KLAGOMÅL

8.1. Eventuella personuppgiftsincidenter dokumenteras internt och anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Berörda Registrerade personer kommer även att bli kontaktade och informerade. 

8.2. Om en Registrerad har eventuella klagomål på MARKNAN.SE:s behandling av Personuppgifter, kan anmälan göras till MARKNAN.SE;s kontaktperson för personuppgiftsärenden (klausul 9) eller till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. MARKNAN.SE:S KONTAKT FÖR PERSONUPPGIFTSÄRENDEN:

E-post: kontakt@marknan.se.